හෙළ ආයුරවේදයෙහි සඳහන්‌ හිසකේ සඳහා සුවිශේෂී වූ පෞරාණික ඹෟෂධ වටිටෝරුවකට අනුව සකසා ඇති ලිවිලෝන්ග්‌ හෙයාර් ඔයිල්‌ හිසකේ ගැලවී යාම නවතාලීමට සමත්‌, නැවත කේශ වර්ධනය සිදු කරන හා අකලට කෙස්‌ පැසීම නවතා හිසකේ ආශිත වූ නොයෙකුත්‌ ආසාදන නවතාලන පූරණ කේශ සත්කාරක තෛලයකි.

ක්‍රියාකාරිත්වය

 • මෙම සුවිශේෂී වූ ඹෟෂධීය තලය හිස්‌කබල හොඳින්‌ පෝෂණය කිරීම හා කේශ වර්ධනය වැඩි කිරීමට අවශ්‍ය තෙතමනය රැක ගනී.
 • හිසකෙස්‌ ශක්තිමත්‌ කරමින්‌ වියැළුණු, පැළුණු හානි වූ හිසංකස්‌ ඇතිවීම වලකා හිසකෙස්‌ ගැලවී යාම හා කැඩීම නවතාලයි.
 • කළුවන්‌ දිප්තිමත්‌ පැහැයක්‌ ලබා දෙමින්‌ අකලට හිසකෙස්‌ පැසීම වලකාලයි.
 • බැක්ටීරයා නාශක, වෛරස නාශක, ප්‍රදාහ නාශක ගුණාංගයන්ගෙන්‌ සමන්විත බැවින්‌ හිසකේ දුර්වල කරන හිස්හොරි හා අනෙකුත්‌ ආසාදන නසයි.
 • මානසික සුවය සලසමින්‌ මානසික ආතතිය අඩු කර නිරෝගී ශක්තිමත්‌, දීප්තිමත්‌ කෙස්‌ කළඹක්‌ ලබා දේ.
 • කේශ මූලයේ සිට අග දක්වා ආරක්‍ෂා කරමින්‌ ඔබගේ පළුදු වූ හානි වු කෙස්‌ කළඹ දීප්තිමත්‌ පිරැණු නිරෝගී කෙස්‌ කළඹක්‌ බවට පත්‌ කරයි.

ආලේපයට උපදෙස්

 • තෙල්‌ බිංදු කිහිපයක්‌ අත්ලට ගෙන කෙස්‌ අග ආලේප කරන්න.
 • නැවත වරක්‌ අත්ලට තෙල්‌ ගෙන හිසකේ පුරා හොඳින්‌ ආලේප කරන්න. (හිස කෙස්‌ පහළට පිරිමදින්න) මෙම පියවර අවශ්‍ය වාර ගණනක්‌ නැවත කරන්න.
 • ඇඟිලි තුඩු ආධාරයෙන්‌ හිස්‌ කබලෙහි හොඳින්‌ තෙල්‌ ගල්වා ස්වල්ප වේලාවක්‌ ‘සම්භාහනය කරන්න.
 • ඉන්පසු හිසකෙස්‌ පීරීම (තදින්‌ ඇදීම නොකළ යුතුයි) හෝ උණුසුමි තුවායකින්‌ ආවරණය කරන්න.
 • අවම වශයෙන්‌ පැය දෙකක්වත්‌ තෙල්‌ ගල්වාගෙන සිටින්න.
 • දිනපතා භාවිතයෙන්‌ දීප්තිමත්‌, පිරැණු, නිරෝගී කෙස්‌ කළඹක්‌ ලබා දේ.
 • වඩාත්‌ හොඳ ප්‍රතිඵල සඳහා අඛණ්ඩව මාස තුනක්‌ පමණ භාවිත කරන්න.

Liwlong hair oil is a complete hair nourishing oil formulated using an ancient recipe containing herbs specially prescribed for hair care in gleaned from the great wisdom of Ayurveda.

How it works

 • This perfect remedy deeply nourishes your scalp and moisturizes the hair follicle to promote continued growth and sheen while maintaining the integrity of the hair follicle.
 • It provides conditioning for dry, dull and damaged hair, strengthens hair shaft, brittle and split hair and prevents hair breakage and loss.
 • Properties of these herbs help to brighten and shine your black hair preventing premature greying.
 • Its natural antibacterial, antiviral, anti-inflammatory properties fight against dandruff and other skin infections that lead to hair thinning and hair loss.
 • Also applying oil to the scalp promotes relaxation and reduces stress is extremely important for healthy lustrous hair.
 • Liwlong hair oil also protects your hair from root to tip, working its magic to transform your hair from lack luster to rich shiny hair, full of body and bounce.

Application

 • Put a couple of drops of oil into the palm of your hand and rub together to warm the oil and spread it evenly over your hands.
 • Scrunch the ends of your hair in your hands. It will helps to reduce split ends.
 • Reapply the oil to your hands and gently run your hands down the length of your hair. Repeat this step an often as necessary.
 • Apply the oil with just your fingertips and massage into your scalp.
 • Brush your hair using gentle strokes. (Do not pull or tug on your hair, brush gently) or cover your hair using a hot towel.
 • Keep oil at least for two hours.
 • Regular use of oil will help keep your hair shiny, lustrous and your crowning glory.
 • Continuous use of Liwlong Hair Oil for three months will ensure you best results.

லிவ்லோங ஹெயார்‌ ஓயில்‌ என்பது கூந்தலுக்கு ப்ரிபுரண போசாக்கை வழங்கும்‌ எண்ணெய்‌ ஆகும்‌. பழங்கால முறைப்படி மூலிகைகளை கொண்டூ விசேடமாக தயாரிக்கப்பட்ட இந்த கூந்தல்‌ எண்ணெய்‌, கூந்தலை பராமரிக்கும்‌ வகையில்‌ உயர்ந்த ஆபுர்வேத முறைகளுக்கமைய தயாரிக்கப்படூகிறது.

இது எவ்வாறு செயற்படுகிறது

 • இந்த சிறந்த சிகிச்சை முறையானது, உங்கள்‌ தலையின்‌ மேற்பகுதிக்கு ஈரப்பதனை வழங்குவதுடன்‌, கூந்தல்‌ வேர்‌ பகுதியை ஈரலிப்பாக பேணி, தொடர்ந்து கூந்தல்‌ வளர்ச்சியடைவதை ஊக்குவிக்கிறது. அதேவேளை கூந்தல்‌ வேர்‌ பகுதியை உறுதியாகவும்‌ பேண உதவுகிறது.
 • வரட்சியான, சோபையிழந்த மற்றும்‌ சேதமடைந்த அவசியமான கண்டிஷனிங்கை இது வழங்குகிறது. கூந்தல்‌ வேரை உறுதியாக்குவதுடன்‌, கூந்தல்‌ முறிவடைந்து, உதிர்வதையும்‌ தவிர்க்கிறது.
 • இந்த மூலிகையில்‌ அடங்கியுள்ள சேர்மானங்கள்‌, உங்கள்‌ கருங்கூந்தலை பளபளப்பாக திகழச்‌ செய்வதுடன்‌, இளநரையிலிருந்தும்‌ பாதுகாக்கிறது.
 • இயற்கையான பக்டீரியா தொற்று இல்லாத, வைரஸ்‌ தொற்று இல்லாத, தீப்பிடிக்காத உள்ளடக்கங்கள்‌ பொடுகு நிலைகளுக்கு எதிராகவும்‌, இதர சரும தொற்றுகளுக்கு எதிராகவும்‌ போராடூகிறது. இதன்‌ மூலம்‌ கூந்தல்‌ நலிவடை- தல்‌ மற்றும்‌ இழப்பு தடுக்கப்படுகிறது.
 • தலையின்‌ மேற்பகுதிக்கு எண்ணெய்‌ வைப்பதன்‌ மூலம்‌ ஓய்வாக இருக்க முடிவதுடன்‌, அழுத்தத்தை குறைத்துக்‌ கொள்ளவும்‌ உதவுகிறது. ஆரோக்கியமான பளபளப்பான கூந்தலுக்கு இது முக்கியத்துவம்‌ வாய்ந்ததாக அமைந்துள்ளது.
 • லிவ்லோங ஹெயார்‌ ஒயில்‌, கூந்தல்‌ வேர்‌ முதல்‌ நுனி வரை பாதுகாத்திடும்‌. சோபையிழந்த உங்கள்‌ கூந்தலுக்கு செழிப்பான பளபளப்பான தோற்றத்தை வழங்கி, நீளமாக காட்சியளிக்கச்‌ செய்கிறது.

பாவிக்கும்‌ முறை

 • உள்ளங்கையில்‌ சில துளி எண்ணெய்யை விட்டு, இரு கைகளாலும்‌ நன்கு சூடேறும்‌ வரை தேய்த்த பின்னர்‌, தலையில்‌ பூசவும்‌.
 • கூந்தலின்‌ நுனிப்பகுதியை கைகளால்‌ தேய்க்கவும்‌, இதன்‌ மூலம்‌ கூந்தல்‌ முறிவடைதலை தவிர்த்துக்‌ கொள்ள முடியும்‌.
 • மீண்டும்‌ கைகளில்‌ எண்ணெய்யை இட்டு, நீளமான கூந்தலில மிருதுவாக தடவவும்‌, இந்த செயற்பாட்டை மீண்டும்‌ தேவையான அளவு செய்யவும்‌.
 • உங்கள்‌ விரல்‌ நுனிகளில்‌ எண்ணெய்‌ எடுத்து, தலையின்‌ மேற்பகுதியில்‌ மசாஜ்‌ செய்யவும்‌.
 • மென்மையான சீப்பினால்‌ கூந்தலை சீவவும்‌ (இழுக்கவோ, வலிந்து இழுக்கவோ கூடாது, மிருதுவாக சீவவும்‌) அல்லது கூந்தலை வெதுவெதுப்பான துவாய்‌ ஒன்றினால்‌ சுற்றிக்‌ கொள்ளவும்‌.
 • உங்கள்‌ கூந்தலை கழுவுவதற்கு சுமார்‌ இரண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னதாக எண்ணெய்‌ வைக்கவும்‌.
 • தொடர்ச்சியான பாவனையின்‌ மூலம்‌, உங்கள்‌ கூந்தலை பளபளப்பாகவும்‌, பிரகாசமாகவும்‌ வைத்து, உங்களுக்கு எடுப்பான தோற்றத்தையும்‌ வழங்கக்கூடியது.
 • லிவ்லோங ஹெயார்‌ ஒயிலை சுமார்‌ 3 மாத காலப்பகுதிக்கு தொடர்ச்சியாக பாவிப்பதன்‌ மூலம்‌ சிறந்த பலன்களை பெற்றுக்‌ கொள்ளலாம்‌.