‘ආයු’ නිෂ්පාදන ‘Liwlong’ නමින් වෙළඳපොළට නිකුත් කෙරේ

March 2nd, 2021|0 Comments

'ආයු' නිෂ්පාදන 'Liwlong' නමින් වෙළඳපොළට නිකුත් කෙරේ Ceylon Ayurveda Care පුද්ගලික සමාගමේ නිෂ්පාදන සන්නාමයක් වුනු ආයු (Ayu) නැවුම් වෙනසක් සමඟ, තව තවත් නිෂ්පාදන ගුණාත්මකබව වැඩි දියුණු කරමින්, වෙළඳපොල තරඟයත් [...]